KSU

UWAGA!!!

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego informuje, że nie współpracuje z firmami komercyjnymi sprzedającymi jakiekolwiek wydawnictwa książkowe lub płytowe poświęcone tematyce dotacji.

W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z WZDZ albo podszywając się pod pracowników WZDZ, stanowczo oświadczamy, że nigdy nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z takimi firmami. Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników WZDZ jest bezprawne.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zaprasza do korzystania z usługi doradczej – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczonej przez Punkt Konsultacyjny KSU.

Usługa doradcza asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej:
1. Etap I – diagnoza potrzeb biznesowych klienta – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Etap II – wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych w etapie I potrzebach, zgodnie z ustaloną z klientem ścieżką postępowania.

W ramach realizacji usługi, konsultacjami i profesjonalnym doradztwem objęte są następujące obszary działalności firmy:
Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
Marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);
Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);
Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank);
Rejestracja działalności gospodarczej pod warunkiem, że po zarejestrowaniu działalności usługa będzie kontynuowana dla przedsiębiorcy w zakresie rozwoju firmy.

PUNKT KONSULTACYJNY KSU znajduje się przy ul. Sikorskiego 95 w Gorzowie Wielkopolskim
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.30.

Usługi są w 90% dofinansowane, s tanowiąc pomoc de minimis, a pozostałe 10% wartości usługi wnoszone jest z wkładu własnego przedsiebiorcy.

Wszystkie usługi są ewidencjonowane, co związane jest z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

Konsultanci udzielają informacji telefonicznie pod numerem: 95 722 40 09 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełniając załączony poniżej formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wszystkie pola formularzy są wymagane. Prawidłowo wypełniony Formularz zapytania zostanie wysłany do Konsultanta Punktu Konsultacyjnego i w ciągu 3 dni od daty jego wypełnienia i wysłania zostanie przygotowana dla Państwa odpowiedź.