logoue
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
w części współfinansowane z EFS
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM
WSPARCIE DLA SAMOZATRUDNIENIA”

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Poddziałania 6.3.1.Projekt pt. „Moja firma – mój sukces”

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego w wyniku skorzystania z kompleksowego wsparcia w formie szkoleń, doradztwa, wsparcia finansowego i pomostowego, a tym samym zwiększenie o min. 21 liczby miejsc pracy na wskazanym obszarze.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo mieszkających na terenie powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego lub sulęcińskiego oraz spełniających jeden z warunków: os. powyżej 50lat, kobieta, os. niepełnosprawna, długotrwale bezrobotna, os. o niskich kwalifikacjach. Ponad to osoby docelowe chcące uczestniczyć w projekcie nie były w okresie 12msc przed dniem przystąpienia do projektu zarejestrowane w CEIDG/KRS, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów oraz nigdy nie korzystały z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS/Funduszu Pracy.

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

– szkolenie (szkolenia poprowadzone w 2 edycjach po 12os., każda po 50h przez 9 dni)

Tematyka: wiadomości o firmie, marketing, techniczne przygotowanie do otwarcia firmy, warunki pracy, BHP, PPOŻ, biznesplan, zasady prowadzenia księgowości, zdobywanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, korespondencja biurowa);

– doradztwo indywidualne w tworzeniu biznesplanu w wymiarze 4h/os.;

– ubezpieczenie;

– poczęstunek;

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad os. zależną;

– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

    • wsparcie pomostowe

    • wsparcie pomostowe przedłużone

Termin rekrutacji:

UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY OKRES REKRUTACJI DO 30.11.2016 R.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w  listopadzie 2016r. w WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

DNIA 27.12.2016 R. ZOSTANIE POWOŁANA KOMISJA OCENIAJĄCA FORMULARZE REKRUTACYJNE, W ZWIĄZKU Z TYM W CIĄGU 5 DNI ROBOCZYCH ZOSTANIE ZAŁĄCZONA LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI – ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM. ORIENTACYJNY TERMIN SPOTKANIA TO 04.01.2017 R. UCZESTNICY BĘDĄ INFORMOWANI INDYWIDUALNIE O GODZINIE ROZMOWY.

Realizacja zadania ma na celu wyłonić 24 uczestników projektu. Rekrutacja kwalifikacyjna w ramach działania prowadzona będzie w dwóch etapach: I ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, II weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dokonana przez doradcę zawodowego. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, które uzyskały min. 60% możliwych punktów.

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 722 40 09

www.zdz.gorzow.pl,  wzdzpk@zdz.gorzow.pl

AKTUALNOŚCI:

Informujemy, że załączono do pobrania listę rankingową dotyczącą przyznania wsparcia pomostowego przedłużonego.

Niniejszym ogłaszamy nabór wniosków dotyczących przedłużenia wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy. W dokumentach do pobrania umieszczono wniosek, który należy złożyć w biurze projektu, pokój 24, do dnia 31.08.2017 r. Prosimy o terminowość.

Niniejszym przypominamy, że do 10.03.2017 r. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające rejestrację firmy oraz podpisać umowę o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.

 • W dokumentach do pobrania załączono ostateczną listę wniosków które otrzymają wsparcie pomostowe oraz ostateczną listę wniosków które otrzymają dotację.
 • W dokumentach do pobrania załączono zestawienie dokumentów które uczestnicy muszą obligatoryjnie dostarczyć do biura projektu w celu podpisania umowy o wsparcie finansowe.
 • W dokumentach do pobrania załączono dokumenty  niezbędne do podpisania umowy o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:
  • Zaświadczenie De Minimis – wzór
  • Weksel i deklaracja wystawcy weksla in blanco
  • Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
  • Oświadczenie dla poręczyciela
  • Oświadczenie płatnik VAT
 • W związku z powołaną Komisją Oceny Wniosków w terminie 20-22.02.2017 r., dokonano zestawienia szczegółowej punktacji oceniającej wnioski o pozyskanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poniżej załączono listę rankingową oraz wstępne listy osób które otrzymają dotację oraz wsparcie pomostowe.
 • W dokumentach do pobrania załączono Wzór strony tytułowej do Biznesplanu.
 • W dokumentach do pobrania załączono Wniosek o wsparcie pomostowe.
 • W dokumentach do pobrania załączono Procedury: zwrotu kosztów za dojazd i zwrotu kosztów za opiekę nad osobą zależną oraz odpowiednie wnioski.
 • W dokumentach do pobrania załączono ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób uwzględniającą podział na grupy.
 • Jednocześnie informujemy o terminach szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”:  I grupa 20.01- 01.02.2017r. oraz II grupa 25.01 – 06.02.2017r.
 • Przypominamy także, że zgodnie z potwierdzeniem osób o prowadzeniu działalności gospodarczej w latach do października 2015 i podpisaniu oświadczenia o dostarczeniu zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie składek ZUS w ramach prowadzonej działalności z dnia 04.01.2017r., proszę o dostarczenie powyższych dokumentów w terminie nieprzekraczającym pierwszy dzień szkolenia.
 • Dnia 09.01.2017r. zakończono II etap rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym. W związku z tym w dokumentach do pobrania załączono listę rankingową – szczegółowa punktacja I i II etapu rekrutacji oraz listę rankingową osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu. Każdy z uczestników zostanie poinformowany telefonicznie oraz pisemnie o zakwalifikowaniu się do projektu.
 • Rozmowy z Doradcą zawodowym odbędą sie dnia 04.01.2017r., harmonogram rozmów z wyszczególnionymi godzinami przedstawiamy w załączeniu – dokumenty do pobrania.
 • Dnia 02.01.2017r. zakończono pracę Komisji Oceniającej Formularze Rekrutacyjne, w związku z tym załączamy listę osób wraz z punktacją zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.

 

Dokumenty  do pobrania:

[button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3342″ icon=”download”]Regulamin przyznawania środków finansowych[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2933″ icon=”download”]Formularz rekrutacyjny[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=2888″ icon=”download”]Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3181″ icon=”download”]Harmonogram rozmów z doradcą zawodowym[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3179″ icon=”download”]Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3243″ icon=”download”]Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3245″ icon=”download”]Lista rankingowa – szczegółowa punktacja po I i II etapie rekrutacji[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3281″ icon=”download”]Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3279″ icon=”download”]Ostateczna lista osób zakwalifikowanych – podział na grupy szkoleniowe[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3283″ icon=”download”]Biznesplan[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3303″ icon=”download”]Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3310″ icon=”download”]Procedura zwrotu kosztów za dojazdy[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3314″ icon=”download”]Wniosek o refundację i oświadczenie dot. zwrotu kosztów dojazdu[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3312″ icon=”download”]Procedura zwrotu kosztów za opiekę nad osobą zależną[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3348″ icon=”download”]Wniosek  o wsparcie pomostowe[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3316″ icon=”download”]Wniosek o wypłatę za opiekę nad osobą zależną[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3363″ icon=”download”]Biznesplan – strona tytułowa[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3434″ icon=”download”]Wstępna lista wniosków którym przyznano wsparcie pomostowe[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3433″ icon=”download”]Lista rankingowa – szczegółowa punktacja wniosków o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3432″ icon=”download”]Wstępna lista wniosków którym przyznano środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3450″ icon=”download”]Zaświadczenie De Minimis – wzór[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3451″ icon=”download”]Weksel i deklaracja wystawcy weksla in blanco[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3452″ icon=”download”]Umowa o udzielenie wsparcia finansowego[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3453″ icon=”download”]Oświadczenie dla poręczyciela[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3454″ icon=”download”]Oświadczenie płatnik VAT[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3456″ icon=”download”]Zestawienie dokumentów do umowy o dotację[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3459″ icon=”download”]Ostateczna lista wniosków które otrzymają dotację[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3458″ icon=”download”]Ostateczna lista wniosków które otrzymają wsparcie pomostowe[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3962″ icon=”download”]Wniosek o wsparcie pomostowe przedłużone[/button] [button link=”http://zdz.gorzow.pl/?wpdmdl=3962″ icon=”download”]Lista rankingowa –  wsparcie pomostowe przedłużone[/button]