Projekt „Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy” skierowany jest do obywateli Ukrainy w wieku 30 lat i więcej, którzy od 24 lutego 2022 r. przebywają na terenie województwa lubuskiego z powodu działań wojennych na terytorium ich kraju.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie bądź zatrudnienie na lepszych warunkach poprzez nabycie, podwyższenie, dostosowanie kompetencji lub kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 80 obywateli Ukrainy.

Wsparcie oferowane w projekcie:

  • doradztwo zawodowe; 
  • szkolenia i kursy;
  • staże zawodowe;
  • pośrednictwo pracy;
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną;
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają możliwe usprawnienia, tak aby na równi z osobami w pełni sprawnymi mogły wziąć udział w projekcie. 

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. oraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Zielonej Górze.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia  – 31 grudnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Całkowita wartość projektu: 2 544 431,95 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 162 767,15 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.