Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji szkoleń finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i jaki jest jego cel?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy dedykowany pracodawcom i osobom pracującym. Jego główny cel nakierowany jest na zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące, poprzez zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy firm. KFS daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji pracodawców i pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.

Jakie jest źródło finansowania KFS?

KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy. Dysponentem KFS jest minister właściwy do spraw pracy, który ustala ogólnokrajowe priorytety wydatkowania tychże środków i proponuje sposób ich podziału.

Kto może wystąpić o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Na jakie działania można przeznaczyć środki KFS?

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników oznacza, że środki KFS (zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1) można przeznaczyć na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W jakim zakresie pracodawca może sfinansować koszty kształcenia ustawicznego w ramach KFS?

Pracodawca może otrzymać z KFS środki na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego,, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Wielkość dofinansowania

100%

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę

11 562 zł

Wkład własny

0 zł

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

11 562 zł

POZOSTAŁE PODMIOTY

Wielkość dofinansowania

80%

Maksymalna kwota dofinansowania na osobę

11 562 zł

Maksymalna kwota wkładu własnego na osobę

2 891 zł

Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

14 453 zł

W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

UWAGA: Pomagamy wypełnić wniosek  o dofinansowanie z KFS!

Informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95

Tel. 95 722 40 06