Formularz zgłoszenia

 • Usługi w Punkcie Konsultacyjnym świadczone są bezpłatnie – finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z przystąpieniem do Projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” (Projektu) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji, bieżącej działalności, w tym promocji działań, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

  3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  4. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia usługi informacyjnej w ramach Projektu.

  5. Znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w tym prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 

Weryfikacja