ue i parp_poig z podpisem

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. świadczy  usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w ramach projektu pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zakres usług proinowacyjnych obejmuje:

1. Przeprowadzenie audytu technologicznego.

2. Obsługę procesu transferu technologii,

w tym:

–  przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,

–  przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,

–  nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,

–  pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,

–  monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Kontakt:

Wanda Zarakowska
tel.: 95 722 83 70
e-mail: wzdzwz@zdz.gorzow.pl