Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnych edycji projektu – rekrutacja potrwa od 15.04.2021r. do 17.05.2021r.  

Uprzejmie informujemy, że do następnego etapu projektu zostało zakwalifikowane 13 osób. Przedstawiamy listę rankingową uczestników:

Osoby zakwalifikowane do I grupy, w dniach 12-19.04.2021r. odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”

!!! Od dnia 15.04.2021 roku rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do kolejnej, II grupy uczestników. Nabór potrwa do 17.05.2021r. (z możliwością przesunięcia terminu rekrutacji w celu zebrania wymaganej liczby formularzy).!!!

UWAGA, (aktualizacja z dnia 29.03.2021)

Informujemy, że dnia 26.03.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

Lista formularzy, które Komisja Rekrutacyjna oceniła pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym: (osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/1/2021
2.POWR/1.2/2/2021
3.POWR/1.2/3/2021
4.POWR/1.2/4/2021
5.POWR/1.2/5/2022
6.POWR/1.2/6/2021
7.POWR/1.2/8/2021
8.POWR/1.2/9/2021
9.POWR/1.2/11/2021
10.POWR/1.2/12/2021
11.POWR/1.2/13/2021
12.POWR/1.2/14/2021
13.POWR/1.2/15/2021
14.POWR/1.2/16/2021
15.POWR/1.2/17/2021

Lista formularzy, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym.  Osoby nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji.

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/7/2021
2.POWR/1.2/10/2021

UWAGA, (aktualizacja z dnia 16.03.2021)

Dokumenty rekrutacyjne złożone do dnia 15.03.2021 roku zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia I grupy uczestników projektu.

UWAGA, (aktualizacja z dnia 15.02.2021)

informujemy, iż został wydłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”.

Rekrutacja potrwa do dnia 15.03.2021 r.

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projekt pt. „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19” jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach proj. zostanie objętych 50 os., mieszkańców woj. lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które

utraciły pracę po 1.03.2020r. Uczestnikiem projektu będzie osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub cyw.-praw. i utraciła zatrudnienie po 1.03.2020r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest fakt utraty zatrudnienia w wyniku COVID-19.

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

– szkolenie „ABC przedsiębiorczości”

– pakiet materiałów szkoleniowych, w tym podręczniki;

– ubezpieczenie;

– obiad w trakcie szkolenia, poczęstunek kawowy;

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

– zwrot kosztów opieki nad os. zależną w czasie szkolenia;

– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób w wysokości do 23 050,00 zł na 1 osobę ;

– wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 50 osób do 1 475,00 zł/1 os/1miesiąc

Termin rekrutacji:

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 04.01.2021 do 15 lutego 2021r.

w WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, pok. 23, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 720 73 25,

e-mail: wzdzcp@zdz.gorzow.pl

W przypadku nieosiągnięcia wymaganej liczby formularzy termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są
w Biurze Projektu w WZDZ w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie internetowej zdz.gorzow.pl

Pliki do pobrania: