Projekt pt. „Azymut własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19 ”

działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt Azymut własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19 to wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do 50 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18 -29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020r. na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Cel projektu:

Celem projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19” jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Projekt jest odpowiedzią na realizację celu szczegółowego POWER „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)” Realizacja projektu przyczyni się bowiem do otwarcia działalności gospodarczej przez 50 osób do 29 r.ż. , a więc do wzrostu zatrudnienia na terenie woj. lubuskiego.

Grupa docelowa:

 • osoby do 29 roku życia
 • osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie
 • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego (20% wszystkich uczestników projektu powinno mieszkać na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary)
 • utrata zatrudnienia po 1.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • pakiet materiałów szkoleniowych, w tym podręczniki;
 • ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia;
 • obiad w trakcie szkolenia, poczęstunek kawowy;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub os. zależną w czasie szkolenia;
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób w wysokości do 23 050,00 zł na 1 osobę;
 • wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 50 osób do 1 496,00 zł/1 os/1miesiąc

Planowane efekty:

Udzielenie dotacji dla 50 osób, w kwocie 23 050,00 zł / osoba,  na utworzenie przedsiębiorstwa oraz wsparcia pomostowego do 6 miesięcy dla 50 osób do 1 496,00 zł/1 os/1miesiąc, co spowoduje wzrost zatrudnienia na terenie woj. lubuskiego. Dzięki szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” Uczestnicy projektu uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu:   2 047 740,00 zł

W tym dofinansowanie projektu z UE:    1 725 835,27  zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą  – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65 – 036 Zielona Góra.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

ul. Sikorskiego 95, pok. 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 720 73 25, 510 134 353

e-mail:   wzdzcp@zdz.gorzow.pl

Uprzejmie informujemy, że do WZDZ w Gorzowie Wlkp., do dnia 16.02.2022r. wpłynęło 17 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Biznesplany IV gr. Uczestników zostały ocenione przez dwóch Ekspertów niezależnych. Po przeanalizowaniu przyznanej punktacji wszystkim osobom została przyznana dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł.

W związku z przyznaniem uczestnikom wsparcia finansowego, oceniono również złożone wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski złożyło 17 osób z IV gr. Uczestników. Wszystkim osobom przyznano wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, w kwocie 1496,00 zł netto/miesiąc.

Poniżej znajduje się  Lista rankingowa osób, którym przyznane zostało wsparcie finansowe – IV grupa

Lp.Nr identyfikacyjnyOcena I Eksperta Max. 100 pktOcena II Eksperta Max. 100 pktŚrednia liczba uzyskanych punktów
 POWR/1.2/42/2021100100100
 POWR/1.2/43/2021100100100
 POWR/1.2/45/2021100100100
 POWR/1.2/46/2021100100100
 POWR/1.2/47/2021100100100
 POWR/1.2/52/2021100100100
 POWR/1.2/58/2021100100100
 POWR/1.2/59/2021989898
 POWR/1.2/49/2021989697
 POWR/1.2/60/2021989697
 POWR/1.2/53/2021969495
 POWR/1.2/57/2021969495
 POWR/1.2/55/2021949293
 POWR/1.2/50/2021909291
 POWR/1.2/51/2021928890
 POWR/1.2/54/2021908890
 POWR/1.2/44/2021908889

Zapraszamy uczestników IV edycji szkolenia ABC Przedsiębiorczości, które dobyło się 25.01.2022 – 01.02.2022r., do składania Biznesplanów oraz Wniosków o wsparcie pomostowe. Dokumenty należy złożyć w siedzibie WZDZ w Gorzowie Wlkp. w terminie od 14.02.2022r. do 16.02.2022r. WZDZ w Gorzowie Wlkp.

Uprzejmie informujemy, że do następnego etapu projektu (IV grupy) zostało zakwalifikowane 17 osób. Przedstawiamy listę rankingową uczestników:

Lp.Nr identyfikacyjnyLiczba uzyskanych punktów
 POWR/1.2/52/202184
 POWR/1.2/57/202177
 POWR/1.2/59/202176
 POWR/1.2/51/202176
 POWR/1.2/45/202175
 POWR/1.2/54/202174
 POWR/1.2/42/202174
 POWR/1.2/44/202173
 POWR/1.2/43/202172
 POWR/1.2/55/202171
 POWR/1.2/60/202171
 POWR/1.2/58/202171
 POWR/1.2/47/202171
 POWR/1.2/46/202168
 POWR/1.2/53/202164
 POWR/1.2/50/202162
 POWR/1.2/49/202158

Osoby zakwalifikowane do IV grupy, w dniach 25.01.2022-01.02.2022r. odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”

Informujemy, że dnia 04.01.2022r. WZDZ w Gorzowie Wlkp. zakończył nabór do ostatniej, IV grupy Uczestników projektu. Wpłynęło 18 formularzy rekrutacyjnych.  W dniach  10.1.2022r. – 14.01.2022r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod względem formalnym i merytorycznym. 17 osób zostało ocenione pozytywnie, 1 osoba nie spełniła warunków formalnych do uczestnictwa w projekcie.

Przedstawiamy listę formularzy, które Komisja Rekrutacyjna oceniła pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym: (osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.)

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/42/2021
2.POWR/1.2/43/2021
3.POWR/1.2/44/2021
4.POWR/1.2/45/2021
5.POWR/1.2/46/2021
6.POWR/1.2/47/2021
7.POWR/1.2/49/2021
8.POWR/1.2/50/2021
9.POWR/1.2/51/2021
10.POWR/1.2/52/2021
11.POWR/1.2/53/2021
12.POWR/1.2/54/2021
13.POWR/1.2/55/2021
14.POWR/1.2/57/2021
15.POWR/1.2/58/2021
16.POWR/1.2/59/2021
17.POWR/1.2/60/2021

Lista formularzy, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym. 
Osoby nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji.

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/48/2021

Informujemy, że w związku z koniecznością zebrania wymaganej liczby formularzy, rekrutacja do projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID -19”  zostaje przedłużona do 04.01.2022r. W chwili zebrania wymaganej ilości formularzy czas rekrutacji może zostać skrócony. Po zakończeniu rekrutacji formularze zostaną niezwłocznie przekazane Komisji Rekrutacyjnej.

Informujemy, że został wydłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych do IV grupy uczestników projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Rekrutacja potrwa do 02.11.2021r.

Uprzejmie informujemy, że do WZDZ w Gorzowie Wlkp., do dnia 17.09.2021r. wpłynęło 11 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Z 12 osób znajdujących się w III grupie szkoleniowej, 11 osób zdecydowało się na założenie działalności gospodarczej. Biznesplany III gr. Uczestników zostały ocenione przez dwóch Ekspertów niezależnych. Po przeanalizowaniu przyznanej punktacji wszystkim osobom została przyznana dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł.

W związku z przyznaniem uczestnikom wsparcia finansowego, oceniono również złożone wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski złożyło 11 osób z III gr. Uczestników. Wszystkim osobom przyznano wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, w kwocie 1496,00 zł netto/miesiąc.

Poniżej znajduje się  Lista rankingowa osób, którym przyznane zostało wsparcie finansowe – III grupa

Lp.Nr identyfikacyjnyOcena I Eksperta Max. 100 pktOcena II Eksperta Max. 100 pktŚrednia liczba uzyskanych punktów
 1.  POWR/1.2/39/2021  100100100
2.  POWR/1.2/31/2021  100100100
3.  POWR/1.2/30/2021  9810099
4.  POWR/1.2/32/2021  1009899
5.  POWR/1.2/33/2021  989898
6.  POWR/1.2/38/2021  989898
7.  POWR/1.2/29/2021  979797
8.  POWR/1.2/40/2021  969294
9.  POWR/1.2/36/2021  949293
10.  POWR/1.2/37/2021  929493
11.  POWR/1.2/35/2021  909291

Zapraszamy uczestników III edycji szkolenia ABC Przedsiębiorczości, które dobyło się 18-26.08.2021r., do składania Biznesplanów oraz Wniosków o wsparcie pomostowe. Dokumenty należy złożyć w siedzibie WZDZ w Gorzowie Wlkp. w terminie od 13.09.2021r. do 17.09.2021r. WZDZ w Gorzowie Wlkp.

!!! Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnej IV edycji projektu – rekrutacja trwa od 02.08.2021r. do 17.09.2021r. !!!

Uprzejmie informujemy, że do następnego etapu projektu (III grupy) zostało zakwalifikowane 12 osób. Przedstawiamy listę rankingową uczestników:

Lp.Nr identyfikacyjnyLiczba uzyskanych punktów
 POWR/1.2/30/202173
 POWR/1.2/32/202170
 POWR/1.2/38/202170
 POWR/1.2/39/202168
 POWR/1.2/40/202168
 POWR/1.2/37/202166
 POWR/1.2/34/2021  63
 POWR/1.2/29/2021  62
 POWR/1.2/31/2021  61
 POWR/1.2/33/2021  61
 POWR/1.2/36/2021  61
 POWR/1.2/35/2021  51

Osoby zakwalifikowane do III grupy, w dniach 18-26.08.2021r. odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”

Informujemy, że do dnia 30.07.2021r. wypłynęło do WZDZ w Gorzowie Wlkp. 12 formularzy rekrutacyjnych.  W dniach  02.08.2021r. – 04.08.2021r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Przedstawiamy listę formularzy, które Komisja Rekrutacyjna oceniła pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym: (osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.)

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/29/2021
2.POWR/1.2/30/2021
3.POWR/1.2/31/2021
4.POWR/1.2/32/2021
5.POWR/1.2/33/2021
6.POWR/1.2/34/2021
7.POWR/1.2/35/2021
8.POWR/1.2/36/2021
9.POWR/1.2/37/2021
10.
11.
12.
POWR/1.2/38/2021
POWR/1.2/39/2021
POWR/1.2/40/2021

Uprzejmie informujemy, że do WZDZ w Gorzowie Wlkp., do dnia 16.07.2021r. wpłynęło 10 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Biznesplany II gr. Uczestników zostały ocenione przez dwóch Ekspertów niezależnych. Po przeanalizowaniu przyznanej punktacji wszystkim osobom została przyznana dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł.

W związku z przyznaniem uczestnikom wsparcia finansowego, oceniono również złożone wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski złożyło 10 osób z II gr. Uczestników. Wszystkim osobom przyznano wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, w kwocie 1496,00 zł netto/miesiąc.

Poniżej znajduje się  Lista rankingowa osób, którym przyznane zostało wsparcie finansowe – II grupa

Lp.Nr identyfikacyjnyOcena I Eksperta Max. 100 pktOcena II Eksperta Max. 100 pktŚrednia liczba uzyskanych punktów
 1.POWR/1.2/20/2021100100100
 POWR/1.2/22/2021100100100
 POWR/1.2/23/2021100100100
 POWR/1.2/24/2021100100100
 POWR/1.2/26/2021100100100
 POWR/1.2/28/2021100100100
 2.POWR/1.2/27/20219810099
 3.POWR/1.2/21/2021989898
 4.POWR/1.2/19/2021969495
 5.POWR/1.2/25/2021929091

Informujemy, że został wydłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych do III grupy uczestników projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Rekrutacja potrwa do 30.07.2021r.

!!! Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnej edycji projektu – rekrutacja trwa od 01.06.2021r. do 16.07.2021r. !!!

Zapraszamy uczestników II edycji szkolenia ABC Przedsiębiorczości, które dobyło się 17-25.06.2021r., do składania Biznesplanów oraz Wniosków o wsparcie pomostowe. Dokumenty należy złożyć w siedzibie WZDZ w Gorzowie Wlkp. w terminie od 07.07.2021r. do 16.07.2021r. WZDZ w Gorzowie Wlkp.

UWAGA (aktualizacja z dnia 11.06.2021)

Uprzejmie informujemy, że do następnego etapu projektu (II grupy) zostało zakwalifikowane 10 osób. Przedstawiamy listę rankingową uczestników:

Lp.Nr identyfikacyjnyLiczba uzyskanych punktów
 POWR/1.2/26/202181
 POWR/1.2/28/202175
 POWR/1.2/19/202173
 POWR/1.2/22/202173
 POWR/1.2/25/202170
 POWR/1.2/20/202168
 POWR/1.2/27/202168
 POWR/1.2/23/202167
 POWR/1.2/24/202167
 POWR/1.2/21/202160

Osoby zakwalifikowane do II grupy, w dniach 17-25.06.2021r. odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”

UWAGA (aktualizacja z dnia 02.06.2021)

Informujemy, że dnia 02.06.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie złożone do dnia 28.05.2021r.  wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Przedstawiamy listę formularzy, które Komisja Rekrutacyjna oceniła pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym: (osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.)

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/19/2021
2.POWR/1.2/20/2021
3.POWR/1.2/21/2021
4.POWR/1.2/22/2021
5.POWR/1.2/23/2021
6.POWR/1.2/24/2021
7.POWR/1.2/25/2021
8.POWR/1.2/26/2021
9.POWR/1.2/27/2021
10.POWR/1.2/28/2021

UWAGA (aktualizacja z dnia 28.05.2021)

Dokumenty rekrutacyjne złożone do dnia 28.05.2021 roku zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia II grupy uczestników projektu.

Uprzejmie informujemy, że do WZDZ w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 12 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Biznesplany zostały ocenione przez dwóch Ekspertów niezależnych. Po przeanalizowaniu przyznanej punktacji wszystkim osobom została przyznana dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł.

W związku z przyznaniem uczestnikom wsparcia finansowego, oceniono również złożone wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. Wnioski złożyło 12 osób. Wszystkim osobom przyznano wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy, w kwocie 1496,00 zł netto/miesiąc.

Poniżej znajduje się  Lista rankingowa osób, którym przyznane zostało wsparcie finansowe

Lp.Nr identyfikacyjnyOcena I Eksperta Max. 100 pktOcena II Eksperta Max. 100 pktŚrednia liczba uzyskanych punktów
 POWR/1.2/1/2021100100100
 POWR/1.2/4/2021100100100
 POWR/1.2/8/2021100100100
 POWR/1.2/9/2021100100100
 POWR/1.2/11/2021100100100
 POWR/1.2/15/20219810099
 POWR/1.2/12/2021989898
 POWR/1.2/14/2021989898
 POWR/1.2/6/2021989898
 POWR/1.2/3/2021949293
 POWR/1.2/5/2021879189
 POWR/1.2/17/2021888687Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnych edycji projektu – rekrutacja potrwa od 15.04.2021r. do 17.05.2021r.  

Informujemy, że został wydłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych do II grupy uczestników projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Rekrutacja potrwa do 28.05.2021r.

Zapraszamy uczestników I edycji szkolenia ABC Przedsiębiorczości, które odbyło się 12-19.04.2021r., do składania Biznesplanów oraz Wniosków o wsparcie pomostowe. Dokumenty należy złożyć w siedzibie WZDZ w Gorzowie Wlkp. w terminie od 20.04.2021r. do 10.05.2021r. WZDZ w Gorzowie Wlkp.

Informujemy, że od dnia 16.04.2021r. zmianie uległa wysokość wsparcia pomostowego, wypłacanego uczestnikom w projekcie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. W chwili obecnej wsparcie pomostowe wynosi 1 496,00 zł / 1 osobę / 1 miesiąc.

Uprzejmie informujemy, że do następnego etapu projektu zostało zakwalifikowane 13 osób. Przedstawiamy listę rankingową uczestników:

Osoby zakwalifikowane do I grupy, w dniach 12-19.04.2021r. odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”

!!! Od dnia 15.04.2021 roku rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do kolejnej, II grupy uczestników. Nabór potrwa do 17.05.2021r. (z możliwością przesunięcia terminu rekrutacji w celu zebrania wymaganej liczby formularzy).!!!

UWAGA, (aktualizacja z dnia 29.03.2021)

Informujemy, że dnia 26.03.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

Lista formularzy, które Komisja Rekrutacyjna oceniła pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym: (osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowa z Doradcą zawodowym.

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/1/2021
2.POWR/1.2/2/2021
3.POWR/1.2/3/2021
4.POWR/1.2/4/2021
5.POWR/1.2/5/2022
6.POWR/1.2/6/2021
7.POWR/1.2/8/2021
8.POWR/1.2/9/2021
9.POWR/1.2/11/2021
10.POWR/1.2/12/2021
11.POWR/1.2/13/2021
12.POWR/1.2/14/2021
13.POWR/1.2/15/2021
14.POWR/1.2/16/2021
15.POWR/1.2/17/2021

Lista formularzy, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym.  Osoby nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji.

Lp.Nr identyfikacyjny złożonego formularza
1.POWR/1.2/7/2021
2.POWR/1.2/10/2021

UWAGA, (aktualizacja z dnia 16.03.2021)

Dokumenty rekrutacyjne złożone do dnia 15.03.2021 roku zostaną przekazane Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia I grupy uczestników projektu.

UWAGA, (aktualizacja z dnia 15.02.2021)

informujemy, iż został wydłużony termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”.

Rekrutacja potrwa do dnia 15.03.2021 r.

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Projekt pt. „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19” jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach proj. zostanie objętych 50 os., mieszkańców woj. lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które

utraciły pracę po 1.03.2020r. Uczestnikiem projektu będzie osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub cyw.-praw. i utraciła zatrudnienie po 1.03.2020r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest fakt utraty zatrudnienia w wyniku COVID-19.

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

– szkolenie „ABC przedsiębiorczości”

– pakiet materiałów szkoleniowych, w tym podręczniki;

– ubezpieczenie;

– obiad w trakcie szkolenia, poczęstunek kawowy;

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;

– zwrot kosztów opieki nad os. zależną w czasie szkolenia;

– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób w wysokości do 23 050,00 zł na 1 osobę ;

– wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 50 osób do 1 475,00 zł/1 os/1miesiąc

Termin rekrutacji:

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 04.01.2021 do 15 lutego 2021r.

w WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, pok. 23, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 720 73 25,

e-mail: wzdzcp@zdz.gorzow.pl

W przypadku nieosiągnięcia wymaganej liczby formularzy termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu oraz formularz rekrutacyjny dostępne są
w Biurze Projektu w WZDZ w Gorzowie Wlkp. oraz na stronie internetowej zdz.gorzow.pl

Pliki do pobrania: