Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Pomaga nam nauka”

wsparcie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty z województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Cel projektu:

Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy nauczycieli i pracowników sektora oświaty, którzy utracili lub utracą zatrudnienie poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz uzyskanie przez nich zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku. Jednostki sektora oświaty, których pracownicy zostali objęci wsparciem to wszystkie instytucje, wymienione w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Zakres wsparcia:
Oferta pomocy jest różnorodna i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom zarówno nauczycieli jak i pracowników oświaty.

Wsparcie w ramach projektu zostało podzielone na dwie zasadnicze części:

Część I – Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
1.    Szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorcy”
2.    Indywidualne i grupowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność  gospodarczą
3.    Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

•    Wsparcie inwestycyjne – jednorazowe, mające na celu sfinansowanie inwestycji
•    Wsparcie pomostowe – udzielane co miesiąc przez okres co najmniej 6 miesięcy

Część II – Pomoc dla osób zamierzających zmienić bądź podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe:
1.    Szkolenia:

•    Nowe technologie w kształceniu
•    Techniki relaksacyjne
•    Nowoczesne formy wspierania aktywności ruchowej w edukacji przedszkolnej
•    Terapia pedagogiczna
•    Terapia lecznicza
•    Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
•    Organizacja innych form opieki nad dziećmi
•    Arteterapia i choreoterapia
2.    Studia podyplomowe:
•    Mediacje
•    Asystent rodziny
•    Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej
•    Oligofrenopedagogika
3.    Pośrednictwo pracy.
W pierwszym etapie realizacji projektu planuje się rekrutację i udzielenie wsparcia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Obejmie ono:
•    szkolenie pt. „ABC Przedsiębiorcy”, dzięki któremu uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podstawowych zasad prowadzenia firmy, w tym rachunkowości, marketingu, zarządzania, prawa, rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS itp.;
•    udzielenie dotacji inwestycyjnych na pokrycie podstawowych wydatków związanych
z uruchomieniem firmy;
•    pomoc finansową w formie wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy działalności, z możliwością jego przedłużenia do 12 miesięcy od momentu założenia firmy;
•    szkolenia i doradztwo specjalistyczne w pierwszym roku prowadzenia działalności,
m.in. na temat technik sprzedaży, sposobów prowadzenia negocjacji biznesowych, innowacji w firmie, poprawy rentowności czy zarządzania należnościami.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz poczęstunek w czasie zajęć.

Projekt „Pomaga nam nauka” jest jedynym przedsięwzięciem na terenie województwa zachodniopomorskiego, zatwierdzonym do realizacji w roku 2014 w ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wsparcie nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy utracili lub w najbliższym czasie utracą zatrudnienie.

Jego realizatorem jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., natomiast wszystkie zajęcia i inne formy wsparcia będą realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Rekrutacja – część I:

 

Rekrutacja – część II:

 

Wyniki oceny złożonych wnisków:

 

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Biurem Projektu w następujących lokalizacjach:
1.    Biuro Projektu w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 lok.006B, 70-035 Szczecin (wejście B)
tel. 509 352 913
e-mail: biuro@pracowniaib.pl.
2.    Filie Biura Projektu:
a.    Choszczno: ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno,
tel. 95 765 15 76, e-mail: okz.choszczno@wp.pl.
b.    Koszalin: siedziba Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121,
75-601 Koszalin, tel. 94 342 25 61, e-mail: koszalin@zdz.slupsk.pl.
Osoba zwolniona – dotyczy nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, którzy utracili pracę po dniu 31 grudnia 2012 roku.

Osoba przewidziana do zwolnienia
to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Osoba zagrożona zwolnieniem
– dotyczy nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zatrudnionych na czas określony/umowy na zastępstwo. Jednocześnie w tym przypadku nie jest wymagane przedstawianie przez pracodawcę dodatkowego oświadczenia o planowanym zakończeniu lub nieprzedłużeniu stosunku pracy z osobą zatrudnioną na czas określony/ umowę na zastępstwo. Dodatkowo, do objęcia wsparciem w ramach projektów typu outplacement jako osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem kwalifikują się nauczyciele będący w stanie nieczynnym.
Zgodnie z zapisami SZOP POKL „osoba zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” rozumiana jest jako: „osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.”

 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”