Działanie 2.4. „Nowoczesne szkolenia zawodowe to pewniejsza przyszłość”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt szkoleniowy finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi pt.: „Nowoczesne szkolenia zawodowe to pewniejsza przyszłość”.

1. Projekt trwa od stycznia 2007 do lipca 2007 r.
2. Skierowany jest do:
osób pracujących – zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
osób pracujących – w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika
osób pracujących – zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji
osób bezrobotnych, nie dłużej niż 3 miesiące od daty wypowiedzenia, zwolnionych z przyczyn nie związanych z naruszeniem przepisów pracowniczych
3. Obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
– gorzowski
– międzyrzecki
– strzelecko – drezdenecki
– sulęciński
– słubicki
4. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom zagrożonym procesami restrukturyzacyjnymi poprzez realizację 3 bezpłatnych szkoleń zawodowych dla 55 osób.
5. Realizowane będą następujące szkolenia:
1) Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z nauką języka niemieckiego – 336 godz.
2) Pracownik ochrony osób i mienia – 250 godz.
3) Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 435 godz.
6. Organizacja szkoleń:
Szkolenia organizowane będą w Gorzowie Wlkp. oraz w Słubicach (Operator obrabiarek sterowanych numerycznie). Odbędzie się 1 edycja każdego kursu.
7. Grupy na szkoleniach będą:

– 20 osobowe („Pracownik ochrony osób i mienia” oraz „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”)
– 15 osobowe („Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z językiem niemieckim”)
8. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych
9. Wsparcie towarzyszące:

zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia
10. Beneficjenci otrzymują materiały szkoleniowe, materiały biurowe, po zakończeniu szkolenia zaświadczenie ukończenia szkolenia. W przypadku szkolenia „Pracownik ochrony osób i mienia” zdają egzamin państwowy na licencję pracownika ochrony, w przypadku „Magazyniera z obsługą wózka jezdniowego” – egzamin na uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi.
11. Etapy rekrutacji:
– wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i dostarczenie go do Biura Projektu w WZDZ Gorzów
– ocena formalna zdolności kandydata do uczestnictwa w projekcie
– rejestracja w bazie danych – doradztwo zawodowe – indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym
– doradca tworzy listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu oraz listę osób rezerwowych
12. Beneficjenci podpisują zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu