REKRUTACJA DO PROJEKTU

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Poddzialanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT
i znajomości języków obcych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna realizację projektu

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery”.

CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych przez 140 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez udział w szkoleniach językowych i komputerowych.

Projekt trwa 18 miesięcy (od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.).

GRUPA DOCELOWA: 140 osób w wieku 18-64 lata z woj. lubuskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu kończącym się zdobyciem właściwego dla danego szkolenia certyfikatu.
W projekcie mogą wziąć udział:

  • osoby pracujące
  • osoby bezrobotne powyżej 6 miesięcy – zarejestrowane w urzędzie pracy w woj. lubuskim
  • osoby  z wykształceniem co najwyżej średnim

W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w jednym wybranym szkoleniu:

  • Język angielski – poziom A2 lub B2*
  • Język niemiecki – poziom A2 lub B2*
  • ECDL Core  (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

*osoby przystępujące do szkoleń językowych zostaną zaproszone na test pisemny celem zakwalifikowania do odpowiedniej grupy językowej

 

W ramach projektu zaplanowano 6 edycji szkoleń ECDL, 3 edycje języka niemieckiego (2-poziom A2 i 1-poziom B2) i 5 edycji języka angielskiego (3-poziom A2 i 2-poziom B2). Każde szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym.

GRUPY SZKOLENIOWE – 10-osobowe i 2 os. rezerwowe.

GŁÓWNE KRYTERIA REKRUTACJI ZGODNIE Z- REGULAMINEM PROJEKTU:

W projekcie weźmie udział 140 os. w wieku 18-64 lata, które uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. lubuskim, w tym:

  • 70 osób pozostających bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6-ciu miesięcy przed zgłoszeniem,
  • 70 osób poniżej 30 roku życia,
  • 14 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • wykształcenie osób przystępujących do projektu: gimnazjalne, podstawowe, zawodowe, ponadgimnazjalne,średnie (nie wyżej).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

lub dostępne w Biurze projektu:

WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95 lub na www.zdz.gorzow.pl w zakładce „projekty w realizacji”

PONADTO WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

1.    Materiały piśmiennicze i szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia),

2.    Poczęstunek,

3.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w szkoleniu,

4.    Zwrot kosztów za dojazdy dla osób spoza miejsca odbywania szkolenia.