Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

EKOkwalifikacje Lubuszan 50+ szansą na pracę

Projekt realizowany w okresie od czerwca 2013 r. do maja 2014 r.
przez Competir Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
w partnerstwie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

Celem projektu jest: wzrost aktywności zawodowej 42 osób bezrobotnych (20 kobiet, 22 mężczyzn) powyżej 50-tego roku życia z województwa lubuskiego, będący efektem zdobycia nowych kwalifikacji w perspektywicznych branżach oraz doświadczenia zawodowego do kwietnia 2014 r.


W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

  1. Identyfikację potrzeb i wyznaczanie Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika projektu (8 godz. / 1 os.),
  2. Szkolenia aktywizacyjne realizowane w formie sesji grupowych Indywidualnych Planów Działań (32 godz. / 1 gr.),
  3. Szkolenia zawodowe: Nowoczesny pracownik biurowy ze znajomością prawa Ochrony Środowiska lub Nowoczesny pracownik biurowy dla branży energetyki odnawialnej (120 godz. / 1 gr.),
  4. Płatne staże zawodowe (160 godz. / 1 os. x 3 miesiące).

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają:
1.    Materiały szkoleniowe, tj. teczki, notesy, długopisy, płyty CD,

2.    Catering, tj. przerwy kawowe + lunch,

3.    Zwrot kosztów przejazdów do miejsca realizacji zajęć i z powrotem*,

4.    Dla osób posiadających dziecko do lat 7 lub opiekujących się osobą zależną  – zwrot kosztów za opiekę*,

5.    Stypendium stażowe.

* dotyczy wybranych form wsparcia


Dokumenty do pobrania:

 

Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna przedłożyć wraz z dokumentami rekrutacyjnymi aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej.

 

BIURO PROJEKTU:

Borowskiego 2A-3
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 728 60 15

[1] Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami w ramach projektu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego