Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”


„Szkoła na miarę Twoich możliwości”

Projekt realizowany w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2012 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest:

Nabycie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzaminem zawodowym uznawanym przez kraje UE oraz popularyzacja i ułatwienie dostępu do kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kształcenie w zawodach:
Nauka odbywa się w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zakończy się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Poznaniu.


Dodatkowe zakładane rezultaty projektu:
  • wzrost świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego,
  • wzrost aspiracji zawodowych i osobistych,
  • zwiększenie motywacji do podjęcia dalszej nauki,
  • zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem.
REGULAMIN

PLANY ZAJĘĆ:
TUF
TUK
TI

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95; 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 722 37 47
e-mail: zswzdz@gmail.com

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego