Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

„Nowy start”

Projekt realizowany w okresie 01.06.2011r.-30.04.2013 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. dla mieszkańców województwa lubuskiego.
Adresaci projektu:
 • osoby zwolnione tj. pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;   * (wyjaśnienie poniżej)
 • osoby zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

W ramach Projektu oferujemy:
–    szkolenia zawodowe (pielęgnacja zdrowia i urody, aranżacja ogrodów, ECDL, magazynier, gastronomiczny, sprzedawca, przedsiębiorczość) dla 72 beneficjentów, w tym dla 30 osób wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej:

 • inwestycyjne – do 40.000,00 złotych,
 • pomostowe do 6 miesięcy oraz pomostowe przedłużone – na kolejne 6 miesięcy – do 1.200,00złotych
–    materiały szkoleniowe i promocyjne,
–    poczęstunek,
–    ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu,
–    doradztwo – indywidualne i grupowe,
–    zwrot kosztów dojazdu,
–    zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Informacja o termnie i sposobie złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:informacja

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór umowy o przyznanie środków finansowych
  1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 2 lat
  1. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  1. Pomoc publiczna w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Biuro Projektu:

WZDZ ul. Sikroskiego 95 , 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 720 73 25; 95 722 83 70;
kom.: 510 134 353
e-mail: projekty@zdz.gorzow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 07.00 – 16.00

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

* pod pojęciem „przyczyna dotycząca zakładu pracy” rozumie się:
a)    rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b)    rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c)    wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,