logo_wzdz i fak_mini
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

„Możemy pracować”

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2013 – 30.06.2015 w Partnerstwie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. z Fundacją Animacji Kobiet.
Projekt dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawności znaczynym albo umiarkowanym.
Projekt oferuje:
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – służące m.in. nauce sporządzania listu motywacyjnego i CV
  • szkolenia zawodowe – do wyboru spośród: kurs administracyjny, kurs komputerowy z projektowaniem stron internetowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gospodarczy
  • szkolenia językowe – do wyboru język angielski albo niemiecki
  • szkolenie z przedsiębiorczości
  • płatny staż zawodowy
  • pośrednictwo pracy
Podczas zajęć zapewniamy poczęstunek, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu lub opieki nad osobą zależną tj. osobą wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami w ramach projektu.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają następujące kryteria:
 • mieszkają na terenie jednego z powiatów: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki
 • są zarejestrowane jako bezrobotne
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo umiarkowanym
 • posiadają wykształcenie pomaturalne albo niższe
 • należą do grupy z przedziału wiekowego 18 – 64 lata

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Formularz Rekrutacyjny i dostarczyć do biura projektu osobiście, wyslać pocztą tradycyjną lub wysłać skan dokumentów pocztą elektroniczną.

 

Dokumenty należ składać do 17 marca 2014 r. (decyduje data dostarczenia dokumentów do biua projektu).

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 722 40 09; 510 134 353
email: projekty@zdz.gorzow.pl

Biuro Partnera:
Fundacja Animacji Kobiet
ul. Husarska 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 508 185 776
email: biuro@fundacjaanimacjikobiet.org.pl

„Człowiek – najlepsza inwestycja”