Program Operacyjny Kapitał LudzkiDziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich ”„Złota rączka tynkarza”

Projekt realizowany w okresie od 01 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój usług edukacyjnych na wskazanym obszarze.

W ramach projektu oferujemy:
bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu umiejętności tynkarsko – malarskich
dla 12 osób bezrobotnych zamieszkujących gminy wiejskie, wiejsko-miejskie
lub miasta do 15 tys. mieszkańców w powiecie choszczeńskim.
Grupę priorytetową stanowią osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne
oraz osoby w wieku 15-24 lata lub 50-64 lata.

ZAPEWNIAMY:

  • 200 godz. szkolenia zawodowego z zakresu umiejętności tynkarsko-malarskich, w tym 50 godz. teorii i 150 godz. praktyki
  • 12 godz. doradztwa zawodowego z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
  • Materiały szkoleniowe
  • Odzież ochronną na zajęcia praktyczne
  • Poczęstunek
  • Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w szkoleniu


Dokumenty  do pobrania:

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  Formularz rekrutacyjny
  Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 14.03.2011 r.

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Grunwaldzka 30
73-200 Choszczno
tel./fax. (95) 765 15 76
„Człowiek najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego