Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
„Akademia umiejętności – język i komputer”
Projekt realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.05.00-08-021/09-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze

W ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Akademia umiejętności – język i komputer” Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. zaprasza osoby bezrobotne, po 40 roku życia, zamieszkałe na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego na bezpłatne szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera oraz nauki języka niemieckiego.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera: przetwarzanie tekstów w programie Word, praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel, zapoznanie z programem do prezentacji multimedialnych Power Point, wytworzenie umiejętności korzystania z  Internetu oraz nauka podstaw języka niemieckiego: uzyskanie znajomości gramatyki, prowadzenia konwersacji.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • materiały szkoleniowe i podręczniki,
  • poczęstunek,
  • ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
Rekrutacja: luty 2010 r.

Biuro projektu:
WZDZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Słowackiego 15 g
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095/ 76 34 275
tel. kom. 0510 134 349
e-mail: okzstrzelcekraj@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Kałuziak Gabriel

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i dostarczyć do Biura Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty (za datę wpływu uważa się datę doręczenia do Biura Projektu) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: okzstrzelcekraj@wp.pl

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego