Projekt Partnerski Leonardo da Vinci
pt. „Informal learning in education and profession”
 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Umowa  nr: 2012-1-DE2-LEO04-11728 2
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. realizuje projekt partnerski w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie – pt. „Informal learning in education and profession”.
Partnerami projektu są:
·         Angermünder Bildungswerk e.V. – Angermünde, www.abw-ang.de – Niemcy,
·         Fachmittelschule AGC a.s. – Teplice, www.skola-agc.cz – Republika Czeska,
·         SPST A SOUT – Trebic, www.spst.cz – Republika Czeska,
·         Anràssy Gyula Fachmittelschule – Miskolc, www.agymk.sulinet.hu – Węgry,
·         Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., www.zdz.gorzow.pl – Polska.
 
Cel główny projektu: określenie roli jaką odgrywa obecnie i będzie odgrywać
w przyszłości nieformalne i pozaformalne uczenie się w procesie pozyskiwania pracowników wykwalifikowanych oraz w jaki sposób istniejące lub wypracowane
w przyszłości nieformalne procesy uczenia się będą w ogólnie obowiązujący sposób potwierdzane i uznawane?
Cele szczegółowe projektu, będące jednocześnie zagadnieniami tematycznymi projektu:
1.    Przedstawienie istniejących metod i form ustalania i potwierdzania efektów nieformalnego uczenia się w zaangażowanych w projekt krajach partnerskich,
2.    Dotychczasowe wykorzystanie aspektów nieformalnego uczenia się w gospodarce,
3.    Wymogi rynku pracy wobec stwierdzania i potwierdzania efektów nieformalnego uczenia się,
4.    Opracowanie katalogu kryteriów odnośnie stwierdzania i uznawalności wiedzy zdobytej w nieformalny sposób,
5.    Modelowe zastosowanie katalogu w procesie decyzji personalnych
w przedsiębiorstwach.
W ramach projektu założono wypracowanie dwóch produktów:
1.    Certyfikat określający kryteria nieformalnego uczenia się i ich ocen wg wypracowanej do tego celu skali oraz jego szata graficzna i porozumienie zawarte pomiędzy parterami jako podstawa do wspólnego wykorzystania i uznawania tego dokumentu,
2.    Katalog kryteriów postępowania z nieformalnym uczeniem się oraz oceny jego efektów dla gospodarki.
 
Ww produkty zostaną osiągnięte dzięki wspólnej pracy partnerów projektu podczas zaplanowanych wizyt zagranicznych (mobilności).
BIURO PROJEKTU:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
95 722 77 47
(pokój nr 22)
 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

Spotkania robocze w ramach projektu
„Informal learning in education and profession”
W ramach spotkania na Węgrzech w Miszkolcu w okresie 12-13 października 2012 r. zrealizowano 3 mobilności, w których uczestniczyli 3 pracownicy WZDZ w tym 1 osoba odpowiedzialna za przygotowanie podziału zadań merytorycznych i dwie osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację późniejszych zadań w ramach projektu, zajmujące się tematyką kształcenia zawodowego pozaformalnego (szkolenia i kursy). Rola osób na spotkaniu było zapoznanie się z przedstawionym przez Koordynatora planem podziału zadań w celu przygotowania harmonogramu prac w projekcie. 

W ramach spotkania w Trebic (Republika Czeska) w dniach 17-20 stycznia 2013 r. nie wzięli udziału przedstawiciele WZDZ. Beneficjent przygotował materiały w formie prezentacji nt. nieformalnego kształcenia – doświadczeń i rezultatów projektów (m.in. EQUAL) zebranych dotychczas w Polsce na ten temat oraz przesłał drogą elektroniczną do koordynatora projektu.
W ramach spotkania w Angermünde (Niemcy) w dniach 5-8 czerwca 2013 r. zrealizowano 4 mobilności. W grupie roboczej wzięło udział 4 pracowników WZDZ
w tym koordynator i trzy osoby zajmujące się tematyką kształcenia pozaformalnego w WZDZ. Rola uczestników wyjazdu: współpraca w zakresie opracowania ankiety/kwestionariusza do rejestrowania wiedzy zdobytej w ramach nieformalnych metod uczenia się.

 

W spotkaniu roboczym w Teplicach – Republika Czeska w dniach 26-29 września 2013 r. udział wzięło 7 pracowników WZDZ. Celem kolejnego roboczego spotkania było opracowanie ankiety – katalogu kryteriów postępowania z nieformalnym uczeniem się oraz oceny jego efektów dla gospodarki. Rozpoczęto również intensywne prace nad zatwierdzeniem wzoru certyfikatu i zawartości jego treści
w zależności od rodzaju potwierdzanych kwalifikacji.