logoue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowane z EFS

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu z podziałem na grupy szkoleniowe

Harmonogram I_ABC Przedsiebiorczosci 2019

Harmonogram II_ABC Przedsiebiorczosci 2019

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

!!! UWAGA !!!

W związku z zebraniem odpowiedniej liczby formularzy rekrutacyjnych uprzejmie informujemy, że z dniem 04.02.2019 roku zamykamy rekrutację kandydatów do projektu.

!!! Uwaga !!!

W związku z koniecznością zebrania wymaganej ilości formularzy rekrutacyjnych przedłużamy rekrutację osób do projektu do dnia 28.02.2019 roku z możliwością skrócenia tego czasu w przypadku wcześniejszego zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

 

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM

 

„WSPARCIE DLA SAMOZATRUDNIENIA”

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Poddziałania 6.3.1.

Projekt pt. „Z własną firmą w przyszłość”

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego poprzez zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki przyznaniu wsparcia finansowego i pomostowego, a tym samym zwiększenie o min. 25 liczby miejsc pracy na wskazanym obszarze.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo mieszkających na terenie powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego lub sulęcińskiego oraz spełniających jeden z warunków: os. powyżej 50lat, kobieta, os. niepełnosprawna, długotrwale bezrobotna, os. o niskich kwalifikacjach. Ponad to osoby docelowe chcące uczestniczyć w projekcie nie były w okresie 12msc przed dniem przystąpienia do projektu zarejestrowane w CEIDG/KRS, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów oraz nigdy nie korzystały z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS/Funduszu Pracy.

Na etapie rekrutacji do projektu, preferowane będą osoby, które w czasie trwania projektu, zadeklarują chęć zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika.

 

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

– szkolenie (szkolenia poprowadzone w 2 grupach po 14os., każda po 50h przez 9 dni)

Tematyka: wiadomości o firmie, techniczne przygotowanie do otwarcia firmy, warunki pracy, BHP, PPOŻ, marketing, biznesplan, zasady prowadzenia księgowości, zdobywanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, korespondencja biurowa);

– doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji;

– pakiet materiałów szkoleniowych, w tym podręczniki;

– ubezpieczenie;

– poczęstunek;

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad os. zależną;

– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

  • wsparcie pomostowe
  • wsparcie pomostowe przedłużone

Termin rekrutacji:  do 31 grudnia 2018 r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą
w WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

  1. Sikorskiego 95, pok. 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Realizacja zadania ma na celu wyłonić 28 uczestników projektu, z których co najmniej 25 otrzyma wsparcie finansowe. Rekrutacja kwalifikacyjna w ramach działania prowadzona będzie w dwóch etapach: I ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, II weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dokonana przez doradcę zawodowego. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, które uzyskały min. 60% możliwych punktów.

 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 722 40 09

www.zdz.gorzow.pl wzdzpk@zdz.gorzow.pl

Załączniki:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny

Aktualizacja wpisu(07-05-2019):

Lista rankingowa, wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej – szczegółowa punktacja

Lista rankingowa, wsparcie pomostowe – szczegółowa punktacja

Wstępna lista osób którym zostało przyznane wsparcie pomostowe

Wstępna lista osób którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

Wstępna lista wniosków, którym przyznano wsparcie pomostowe

Wstępna lista wniosków, którym przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości