logoue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowane z EFS

 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

 

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UNIJNYM

 

„WSPARCIE DLA SAMOZATRUDNIENIA”

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach Poddziałania 6.3.1.

Projekt pt. „Z własną firmą w przyszłość”

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego poprzez zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki przyznaniu wsparcia finansowego i pomostowego, a tym samym zwiększenie o min. 25 liczby miejsc pracy na wskazanym obszarze.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo mieszkających na terenie powiatu międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego lub sulęcińskiego oraz spełniających jeden z warunków: os. powyżej 50lat, kobieta, os. niepełnosprawna, długotrwale bezrobotna, os. o niskich kwalifikacjach. Ponad to osoby docelowe chcące uczestniczyć w projekcie nie były w okresie 12msc przed dniem przystąpienia do projektu zarejestrowane w CEIDG/KRS, nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów oraz nigdy nie korzystały z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS/Funduszu Pracy.

Na etapie rekrutacji do projektu, preferowane będą osoby, które w czasie trwania projektu, zadeklarują chęć zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika.

 

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące kategorie:

– szkolenie (szkolenia poprowadzone w 2 grupach po 14os., każda po 50h przez 9 dni)

Tematyka: wiadomości o firmie, techniczne przygotowanie do otwarcia firmy, warunki pracy, BHP, PPOŻ, marketing, biznesplan, zasady prowadzenia księgowości, zdobywanie źródeł zewnętrznych na rozwój firmy, korespondencja biurowa);

– doradztwo zawodowe na etapie rekrutacji;

– pakiet materiałów szkoleniowych, w tym podręczniki;

– ubezpieczenie;

– poczęstunek;

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad os. zależną;

– dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

  • wsparcie pomostowe
  • wsparcie pomostowe przedłużone

 

Termin rekrutacji:  do 31 grudnia 2018 r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą
w WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

  1. Sikorskiego 95, pok. 23, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Realizacja zadania ma na celu wyłonić 28 uczestników projektu, z których co najmniej 25 otrzyma wsparcie finansowe. Rekrutacja kwalifikacyjna w ramach działania prowadzona będzie w dwóch etapach: I ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego, II weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dokonana przez doradcę zawodowego. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów, które uzyskały min. 60% możliwych punktów.

 

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax 95 722 40 09

www.zdz.gorzow.pl wzdzpk@zdz.gorzow.pl

Załączniki:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny